vosvis vis schelpdieren leverancier vosvis vis schelpdieren leverancier vosvis schelpdieren vis leverancier vosvis schelpdieren vis leverancier vosvis schelpdieren vis leverancier
vosvis vis leverancier vosvis vis leverancier

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Neem contact op!

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

1. Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. VOS VIS B.V., onderdeel van CHEFS CULINAR NEDERLAND C.V., gevestigd te Bijsterhuizen 1108 (6546 AS) te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17196474, BTW-nummer NL817289185B01 en alle direct of indirect aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen;
b. Afnemer: iedere wederpartij van VOS VIS bij een overeenkomst of andere rechtsbetrekking;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen VOS VIS en afnemer, elke wijziging of aanvulling daarop alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door VOS VIS gedane aanbiedingen en op alle door VOS VIS aangegane overeenkomsten.

3. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen VOS VIS en afnemer.

4. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks met VOS VIS schriftelijk is overeengekomen. Deze afwijking(en) hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende overeenkomst voor welke de afwijking is overeengekomen.

5. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd laat dit onverlet de geldigheid van de overige artikelen van deze voorwaarden.

6. De inhoud van een bepaling als bedoeld in lid 5 wordt geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking van die bepaling.

7. VOS VIS wijst uitdrukkelijk andere algemene voorwaarden dan deze voorwaarden van de hand.

 

2. Totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen binden VOS VIS niet en gelden slecht als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

2. Aanbiedingen en toezeggingen van door VOS VIS ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend indien zij door VOS VIS schriftelijk zijn bevestigd.

3. De aan VOS VIS gegeven bestelling geldt als aanbod. Dit aanbod is door VOS VIS aanvaard, zodra het door VOS VIS schriftelijk is aanvaard, dan wel wanneer VOS VIS op andere voor afnemer kenbare wijze aan de feitelijke uitvoering van het aanbod is begonnen. De overeenkomst komt tot stand zodra VOS VIS het aanbod heeft aanvaard, welke aanvaarding afnemer bindt.

4. Het staat VOS VIS vrij een bestelling niet te accepteren om haar moverende redenen. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op (schade)vergoeding.

5. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VOS VIS is het de afnemer verboden rechten of plichten uit hoofde van de met VOS VIS gesloten overeenkomst over te dragen aan derden.

6. Indien met twee of meerdere afnemers wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

7. Afnemer machtigt VOS VIS om de overeenkomst door een door VOS VIS aan te wijzen derde uit te laten voeren. afnemer machtigt VOS VIS om alle rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een door VOS VIS aan te wijzen derde.

 

3. Prijzen

1. De prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in eurovaluta, exclusief omzetbelasting, op basis van de door VOS VIS gehanteerde minimumhoeveelheden, exclusief kosten voor emballage en/of verpakking en transportkosten.

2. Tenzij bij de totstandkoming van de overeenkomst anders is bepaald gelden de prijzen en leveringscondities welke op de dag van de aflevering door VOS VIS worden gehanteerd. De factuurprijs is in deze bindend.

3. De afgeleverde hoeveelheden respectievelijk gewichten worden door VOS VIS op een afleveringsdocument vermeld. Indien afnemer daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar aan VOS VIS kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleverdocument vermelde hoeveelheid respectievelijk gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

 

4. Levering, leveringstermijnen en risico-overgang

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt levering door aflevering van de producten op de locatie welke in de overeenkomst is overeengekomen.

2. Bij levering gaan alle risico’s voor de producten over op afnemer.

3. Bij levering van de producten, zullen de door VOS VIS opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De door VOS VIS opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de bestelling benodigde gegevens in het bezit van VOS VIS zijn. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de afnemer enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan VOS VIS onbetaald heeft gelaten.

4. Bij aflevering van de producten, wordt de wijze van transport door VOS VIS bepaald. Afnemer dient de producten onmiddellijk af te nemen. Afnemer is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de afnemer is nimmer inbegrepen.

5. Afnemer is gehouden de geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag en/of het tekenen van een pakbon, hieronder mede verstaan het tekenen van een digitale dan wel geautomatiseerde pakbon, bevestigt afnemer de ontvangst van de geleverde producten. Indien afnemer niet aan zijn afname- of betalingsverplichtingen voldoet, is VOS VIS gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6. Aflevering van de uit de overeenkomst voortvloeiende bestelling in gedeelten is toegestaan. VOS VIS is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan afnemer te factureren.

7. Emballages, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – rolcontainers, pallets en kratten, blijven te allen tijde eigendom van VOS VIS. Afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde (lege) emballage zo spoedig mogelijk aan VOS VIS te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van VOS VIS tot terugname van emballage geldt alleen, indien deze in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevatten. VOS VIS is gerechtigd eventuele kosten, welke het gevolg zijn van het beschadigd, slecht of ongesorteerd door afnemer aanleveren van retouremballage, aan afnemer in rekening te brengen, inclusief vervangingskosten.

8. Indien VOS VIS van overheidswege verplicht wordt bij aflevering van de producten om verpakking, restmateriaal en dergelijke mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventuele kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van afnemer.

9. Uitgezonderd het bepaalde in voorstaand lid is VOS VIS nimmer gehouden tot het retour nemen van verpakkingen, restmateriaal, afval en dergelijke.

 

5. Betaling

1. De facturering van de geleverde producten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling van de eindbedragen van de overeenkomst dient te gebeuren middels het afgeven van een machtiging tot automatische incasso dan wel middels betaling door een (bank)overboeking, te voldoen zonder enige korting of beroep op compensatie. Van voornoemde betalingswijzen kan door afnemer uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover die uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. De aan afnemer in rekening gebrachte bedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum aan VOS VIS te zijn voldaan. Bij de betaling per bank, hetzij door automatische incasso of middels overschrijving, geldt de dag van creditvalutering van de rekening van VOS VIS als dag van betaling.

3. De aan afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is een fatale termijn. Indien afnemer niet in overeenstemming met het voorstaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en is VOS VIS gerechtigd aan de afnemer een dagrente in rekening te brengen gelijk aan ten hoogste 4,25% ‘s jaars boven de wettelijke handelsrente. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van €50,– en onverminderd het recht van VOS VIS om verdere redelijke kosten bij de afnemer in rekening te brengen.

4. VOS VIS is gerechtigd tot verrekening van verschuldigde of te vorderen bedragen, welke VOS VIS van afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

5. VOS VIS behoudt zich het recht voor producten alleen te leveren tegen directe betaling door afnemer, zulks ter beoordeling van VOS VIS.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

1. De door VOS VIS geleverde producten blijven eigendom van VOS VIS tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde verkoopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten. De door VOS VIS aan afnemer geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten over op afnemer; de betaling wordt steeds geacht betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur. Indien het eigendomsvoorbehoud door VOS VIS wordt ingeroepen heeft afnemer geen recht op vergoeding van bewaringskosten, noch een beroep op enig retentierecht.

2. Alle in het bezit van afnemer zijnde, van VOS VIS afkomstige, producten worden geacht dezelfde te zijn als die, welke op onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van afnemer zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheid niet te boven gaan.

3. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zorgvuldig en als herkenbare eigendom van VOS VIS te bewaren en deze afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.

4. Afnemer is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.

5. Afnemer is gerechtigd de geleverde, nog niet (volledig) betaalde producten te vervreemden en/of te verwerken, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij VOS VIS afnemer schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan VOS VIS ter beschikking te stellen.

6. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van VOS VIS: a. VOS VIS toegang te verlenen om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door VOS VIS geleverde producten zich bevinden, teneinde VOS VIS in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen;
b. eventuele vorderingen van afnemer op verzekeraars, betreffende de producten als bedoeld in dit artikel, aan VOS VIS te verpanden;
c. eventuele vorderingen van afnemer op haar debiteuren, betreffende de producten als bedoeld in dit artikel, aan VOS VIS te verpanden;
d. medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen welke VOS VIS wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten.

 

7. Garanties, klachten en reclame

1. VOS VIS geeft geen of geen verdergaande garanties op producten dan de garanties van haar toeleveranciers en/of producenten van het betreffende product.

2. Afnemer dient bij de inontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de overeenkomst. Bij aflevering van de producten dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door afnemer of de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op andere directe wijze aan VOS VIS kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat afnemer de producten bij levering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

3. Klachten over niet direct constateerbare schades, gebreken of tekorten betreffende het geleverde dienen per ommegaande, doch uiterlijk binnen 24 uur na levering, schriftelijk aan VOS VIS te zijn gemeld.

4. Ieder vorderingsrecht van afnemer op VOS VIS betrekking hebbende op fouten in de levering of schades, gebreken of tekorten in of aan door VOS VIS geleverde producten vervalt onherroepelijk zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken.

5. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures inzake het doen van mededelingen over klachten, zal VOS VIS zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van VOS VIS, hetzij het gebrek herstellen dan wel een vervangend product leveren dan wel, indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De afnemer zal inzake dit soort situaties van VOS VIS nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen; de aansprakelijkheid van VOS VIS blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.

6. Afnemer heeft nimmer het recht om betaling van de factuur op te schorten.

 

8. Aansprakelijkheid

1. VOS VIS aanvaart uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van VOS VIS. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de overeenkomst die tot de schade heeft geleid.

2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid dan welke bepaald in lid 1, voor VOS VIS, uit welke hoofde ook ontstaan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Voorts vrijwaart afnemer VOS VIS tegen alle aanspraken van derden ter zake van door derde(n) eventueel geleden of te lijden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel bepaald.

 

9. Overmacht

1. Indien VOS VIS door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, jegens afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

2. Indien VOS VIS door de overmachtstoestand de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft VOS VIS het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks geheel ter beoordeling van VOS VIS.

3. In geval van een overmachtstoestand aan de zijde van VOS VIS heeft afnemer nimmer enig recht op (schade)vergoeding.

 

10. Wanprestatie en ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft VOS VIS ingeval van wanprestatie van afnemer tevens het recht de overeenkomst op te schorten of deze ten dele of geheel te ontbinden, zulks geheel ter beoordeling van VOS VIS. VOS VIS is in voornoemd geval gerechtigd tot een vergoeding van alle geleden en nog te lijden schade welke direct of indirect een gevolg is van de wanprestatie van afnemer.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien afnemer surseance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, zijn onroerende zaken in beslag genomen zijn, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde(n) is of wordt overgenomen. In al de voornoemde gevallen van dit lid zijn alle vorderingen die VOS VIS op afnemer heeft terstond opeisbaar.

 

11. Overdracht en verval van recht

1. VOS VIS is bevoegd haar rechten uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derde(n).

2. Iedere vordering tegen VOS VIS vervalt, indien VOS VIS niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op de vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

 

12. Rechtskeuze

1. Op de overeenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten.

2. De rechter uit het arrondissement Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met VOS VIS gesloten overeenkomsten. Niettemin heeft VOS VIS het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van afnemer, zulks geheel ter beoordeling van VOS VIS.

 

13. Vindplaats voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn vastgesteld per 01-07-2019 en zijn te vinden en in te zien op de website van VOS VIS.

vosvis vis leverancier

© vosvis.nl - algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden - privacyverklaring - disclaimer - webdesign: prode